Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
aWaris avtonomiuri respublika >> baTumi
qiravdeba bina damsveneblebze, zRvidan 100 metrSi
50$ 147.49lari

qiravdeba bina damsveneblebze, zRvidan 100 metrSi

ianvari 10, 2019
GEO124862
qiravdeba bina damsveneblebze, saukeTeso xediT, yiramalas da satumro " marinas" win, SesaZlebel;ia 6 adamianis ganTavseba, dRiuri gadasaxadi - 50 dolari, gisurvebT saukeTeso dasvenebas :)
kontaqti : el-fostis gagzavna,
  • uZravi qonebis tipi : bina
  • oTaxebis raodenoba : 3
  • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 2
  • saabazano oTaxebis raodenoba : 1
  • mweveli : ki
  • keTilmowyoba : lifti, aivani
  • pirobebi : avejiT gawyobili, keTilmpowyobili samzareulo, macivari, Rumeli, mikrotalRovani Rumeli, gazqura, televizori
  • samezoblo : sasursaTo, supermarketi, maRaziebi, zRva
airCie saukeTeso SemoTavazeba
gancxadebebi 91 - 120 sul 151

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq