Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
aWaris avtonomiuri respublika >> baTumi
bina-studio
1 000$ 2 955lari

bina-studio

maisi 01, 2018
GEO712459
magari baiTi saintereso RizainiT Zvel baTumSi magar aguris saxlSi izolirebuli asasleli 2 erTi saRarbazoRan 2 saZinebeli 2 samz zona, erTi baris 2 abazana aveji ukabelo interneti
kontaqti :
  • uZravi qonebis tipi : bina
  • oTaxebis raodenoba : 4
  • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 2
  • mweveli : ki
  • keTilmowyoba : aivani, buxari
  • pirobebi : avejiT gawyobili, macivari, gazqura, sarecxi manqana, interneti, wifi (ukabelo interneti), Shida telefoni, Digicode
airCie saukeTeso SemoTavazeba
uZravi qonebis gaqiraveba
ruqis naxva
gancxadebebi 16351 - 16380 sul 16568

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq