Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
aWaris avtonomiuri respublika >> baTumi
qiravdeba oTaxi baTumSi zRvaze damsvenebelTaTvis
  • qiravdeba oTaxi baTumSi zRvaze damsvenebelTaTvis
  • qiravdeba oTaxi baTumSi zRvaze damsvenebelTaTvis
  • qiravdeba oTaxi baTumSi zRvaze damsvenebelTaTvis
20lari

qiravdeba oTaxi baTumSi zRvaze damsvenebelTaTvis

agvisto 17, 2019
GEO1314151
zRvaze damsvenebelTaTvis baTumSi, meliqiSvilis quCaze sacxovrebel binaSi qiravdeba oTaxi. fasi erTi adamiani 20 lari. tel. 593351114 marina.
kontaqti :
  • uZravi qonebis tipi : bina
  • farTobi : 90m²
  • oTaxebis raodenoba : 3
  • keTilmowyoba : parkingi
  • pirobebi : avejiT gawyobili, keTilmpowyobili samzareulo, macivari, gazqura, sarecxi manqana, interneti, televizori
airCie saukeTeso SemoTavazeba
uZravi qonebis gaqiraveba
gancxadebebi 2341 - 2370 sul 2678

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq