Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
aWaris avtonomiuri respublika >> baTumi
qiravdeba dRiurad.
 • qiravdeba dRiurad.
 • qiravdeba dRiurad.
 • qiravdeba dRiurad.
 • qiravdeba dRiurad.
 • qiravdeba dRiurad.
 • qiravdeba dRiurad.
80lari

qiravdeba dRiurad.

aprili 30, 2018
GEO1124682
qiravdeba baTumSi SavSeTis 24 nomerSi.dRiurad fasi 100
kontaqti :
 • uZravi qonebis tipi : bina
 • farTobi : 56m²
 • oTaxebis raodenoba : 3
 • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 2
 • saabazano oTaxebis raodenoba : 1
 • keTilmowyoba : lifti, aivani, terasa
 • pirobebi : avejiT gawyobili, keTilmpowyobili samzareulo, macivari, gazqura, sarecxi manqana, televizori, sakabelo arxebi
airCie saukeTeso SemoTavazeba
uZravi qonebis gaqiraveba
ruqis naxva
gancxadebebi 2321 - 2360 sul 2767

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq