Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
aWaris avtonomiuri respublika >> baTumi
iyideba baTumSi orojonikiZeze 34kv, vaikiTan axlos, me-2 sarTulze
 • iyideba baTumSi orojonikiZeze 34kv, vaikiTan axlos, me-2 sarTulze
 • iyideba baTumSi orojonikiZeze 34kv, vaikiTan axlos, me-2 sarTulze
 • iyideba baTumSi orojonikiZeze 34kv, vaikiTan axlos, me-2 sarTulze
 • iyideba baTumSi orojonikiZeze 34kv, vaikiTan axlos, me-2 sarTulze
 • iyideba baTumSi orojonikiZeze 34kv, vaikiTan axlos, me-2 sarTulze
 • iyideba baTumSi orojonikiZeze 34kv, vaikiTan axlos, me-2 sarTulze
 • iyideba baTumSi orojonikiZeze 34kv, vaikiTan axlos, me-2 sarTulze
 • iyideba baTumSi orojonikiZeze 34kv, vaikiTan axlos, me-2 sarTulze
94 000lari

iyideba baTumSi orojonikiZeze 34kv, vaikiTan axlos, me-2 sarTulze

agvisto 18, 2019
GEO1288078
iyideba baTumSi orojonikiZeze 34kv, vaikiTan axlos, me2 sarTulze, oroTaxiani erTi saZinebliT, sruli komfortiT avejiT, bunebrvivi airiT karmiT. fasi:94000 lari (35000 dolari)
tel:592310483 568692948
kontaqti : el-fostis gagzavna,
 • uZravi qonebis tipi : bina
 • farTobi : 34m²
 • oTaxebis raodenoba : 2
 • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 1
 • keTilmowyoba : parkingi, lifti, aivani
 • pirobebi : avejiT gawyobili, keTilmpowyobili samzareulo, macivari, gazqura, sarecxi manqana, kondicioneri, interneti, wifi (ukabelo interneti), televizori
 • samezoblo : sasursaTo, maRaziebi
airCie saukeTeso SemoTavazeba
uZravi qonebis gayidva
gancxadebebi 2321 - 2360 sul 2732

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq