Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
aWaris avtonomiuri respublika >> baTumi
iyideba baTumSi meliqiSvilis da bagrationis 45kv, axalaSenebulSi
 • iyideba baTumSi meliqiSvilis da bagrationis 45kv, axalaSenebulSi
 • iyideba baTumSi meliqiSvilis da bagrationis 45kv, axalaSenebulSi
 • iyideba baTumSi meliqiSvilis da bagrationis 45kv, axalaSenebulSi
 • iyideba baTumSi meliqiSvilis da bagrationis 45kv, axalaSenebulSi
 • iyideba baTumSi meliqiSvilis da bagrationis 45kv, axalaSenebulSi
 • iyideba baTumSi meliqiSvilis da bagrationis 45kv, axalaSenebulSi
 • iyideba baTumSi meliqiSvilis da bagrationis 45kv, axalaSenebulSi
70 000lari

iyideba baTumSi meliqiSvilis da bagrationis 45kv, axalaSenebulSi

agvisto 18, 2019
GEO1287034
iyideba baTumSi meliqiSvilis da bagrationis 45kv, axalaSenebulSi, oroTaxiani erTi saZinebliT, remontiT, avejis gareSe. fasi:70000 lari (26000 dolari). tel:592310483 568692948
kontaqti : el-fostis gagzavna,
 • uZravi qonebis tipi : bina
 • farTobi : 45m²
 • oTaxebis raodenoba : 2
 • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 1
 • saabazano oTaxebis raodenoba : 1
 • keTilmowyoba : parkingi, lifti, aivani
airCie saukeTeso SemoTavazeba
uZravi qonebis gayidva
gancxadebebi 1081 - 1120 sul 2769

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq