Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
aWaris avtonomiuri respublika >> baTumi
apartamenti baTumSi
 • apartamenti baTumSi
 • apartamenti baTumSi
 • apartamenti baTumSi
 • apartamenti baTumSi
 • apartamenti baTumSi
 • apartamenti baTumSi
 • apartamenti baTumSi
 • apartamenti baTumSi
50lari

apartamenti baTumSi

dekemberi 03, 2018
GEO1267537
qiravdeba axali garemontebuli bina baTumSi Tanamedrove korpusSi. apartamenti aRWurvilia yvela saWiro nivTiTa da teqnikiT. kopusi daculia 24 saaTiani dacvis samsaxuriT aseve
damontaJebulia kamerebi yvela sarTulze. binis aivnidan Cans zRvis xedi. bina mdebareobs baTumis bulvarTan da zRvasTan axlos. korpusis garSemo aris akuaparki, restornebi, 24sT maRaziebi da sxva gasarTobi adgilebi.
sxva detalebze dagvikavSirdiT am nomerze:
599969999 Viber, WhatsApp.
kontaqti : el-fostis gagzavna,
 • uZravi qonebis tipi : bina
 • farTobi : 50m²
 • oTaxebis raodenoba : 2
 • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 1
 • saabazano oTaxebis raodenoba : 1
 • xelmisawvdomia : 2018-12-04
 • mweveli : ara
 • Sinauri cxovelebi : ara
 • keTilmowyoba : parkingi, lifti, aivani
 • pirobebi : avejiT gawyobili, keTilmowyobili samzareulo, macivari, mikrotalRovani Rumeli, gazqura, sarecxi manqana, saSrobi, kondicioneri, interneti, wifi (ukabelo interneti), televizori, sakabelo televizia
 • samezoblo : sazogadoebrivi transporti, bankebi, sacxobi, sasursaTo, supermarketi, maRaziebi, zRva
uZravi qonebis gaqiraveba
ruqis naxva
gancxadebebi 17071 - 17100 sul 17170

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq