Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
abasTumani/observatoria

abasTumani/observatoria

maisi 31, 2019
GEO926833
qiravdeba 3 oTaxiani bina dRiurad. 2 saZinebeli, 1 misaRebi, saabazano-tualeti, samzareulo da SuSabandi. 4 sarTulianis meore sarTulze. deni, wyali civi/cxeli mudmivad, gazqura, sarecxi manqana, macivari, televizori. SesaniSnavi adgili mTaSi mSvid garemoSi da sufTa haerze dasasveneblad. 599571862 maka
kontaqti :
  • uZravi qonebis tipi : bina
  • farTobi : 60m²
  • oTaxebis raodenoba : 3
  • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 2
  • saabazano oTaxebis raodenoba : 1
  • keTilmowyoba : parkingi
  • pirobebi : avejiT gawyobili, macivari, Rumeli, gazqura, sarecxi manqana, televizori
airCie saukeTeso SemoTavazeba
uZravi qonebis gaqiraveba
ruqis naxva
gancxadebebi 14641 - 14680 sul 19042

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq