Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
aWaris avtonomiuri respublika >> baTumi
iyideba bina baTumSi
 • iyideba bina baTumSi
 • iyideba bina baTumSi
 • iyideba bina baTumSi
 • iyideba bina baTumSi
 • iyideba bina baTumSi
 • iyideba bina baTumSi
36 000$ 105 301.30lari

iyideba bina baTumSi

ivlisi 22, 2019
GEO1154187
iyideba 85 kv.m Savi karkasi, baTumSi. inasariZis quCaze, me-14 skolis gverdiT. var mepatrone. 595424477
kontaqti :
 • uZravi qonebis tipi : bina
 • farTobi : 85m²
 • oTaxebis raodenoba : 3
 • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 2
 • saabazano oTaxebis raodenoba : 1
 • keTilmowyoba : parkingi, lifti, aivani
airCie saukeTeso SemoTavazeba
uZravi qonebis gayidva
ruqis naxva
gancxadebebi 281 - 320 sul 4404

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq