Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
qvemo qarTli >> gardabani
iyideba saxli didi nakveTiT
35 000$ 103 424.93lari

iyideba saxli didi nakveTiT

ianvari 23, 2019
GEO332495
iyideba sofel zemo TeleTSi saxli 3000metri farTiT teritoriaze aris uamravi xexili baseini daburRulia Wa fasi 35000 dolari
kontaqti : el-fostis gagzavna,
  • uZravi qonebis tipi : saxli
  • farTobi : 3000m²
  • oTaxebis raodenoba : 8
  • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 6
  • saabazano oTaxebis raodenoba : 1
  • keTilmowyoba : aivani, sardafi, baRi, xexilis baRi, SemoRobili adgili, kerZo saxli
airCie saukeTeso SemoTavazeba
gancxadebebi 61 - 90 sul 123

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq