Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
Tbilisi
Iyideba Bina
35 000$ 103 424.93lari

Iyideba Bina

ivnisi 30, 2019
GEO1307164
Iyideba voroncovse , izolirebuli 2 otaxiani Bina , 55 kvadratuli. gorkis quchase , sveli certilebit + sardafi,.
Sacyisi fasi 35 000 $ .
kontaqti : el-fostis gagzavna,
  • uZravi qonebis tipi : bina
  • farTobi : 55m²
  • oTaxebis raodenoba : 2
  • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 1
  • saabazano oTaxebis raodenoba : 1
  • keTilmowyoba : sardafi
airCie saukeTeso SemoTavazeba
gancxadebebi 1 - 30 sul 63

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq