Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
Tbilisi
saswrafod qiravdeba bina did diRomSi,gudvilTan mimdebared,mirian mefis quCaze.
  • saswrafod qiravdeba bina did diRomSi,gudvilTan mimdebared,mirian mefis quCaze.
  • saswrafod qiravdeba bina did diRomSi,gudvilTan mimdebared,mirian mefis quCaze.
  • saswrafod qiravdeba bina did diRomSi,gudvilTan mimdebared,mirian mefis quCaze.

saswrafod qiravdeba bina did diRomSi,gudvilTan mimdebared,mirian mefis quCaze.

ivlisi 03, 2019
GEO1303279
saswrafod qiravdeba bina did diRomSi,gudvilTan mimdebared.III sarTulze. axal aSenebul korpusSi,axali garemontebuli,avejiT da yvelanairi komfortiT.binas aqve ori saZinebeli,didi holi,didi samzareulo. viwro da grZeli aivani.ezos aqvs manqanis saparkinge adgili.bavSvebis gasarTobi parki.stadioni.(samzareulos fanjrebidan da aivnidan SeiZleba bavSvebis gakontroleba) fasi 250 $ is eqvivalenti larSi. 599 15 84 70
kontaqti : el-fostis gagzavna,
  • uZravi qonebis tipi : bina
  • farTobi : 55m²
  • oTaxebis raodenoba : 2
  • keTilmowyoba : parkingi, lifti, aivani, baRi
  • pirobebi : avejiT gawyobili, keTilmpowyobili samzareulo, macivari, gazqura, sarecxi manqana, kondicioneri, interneti, televizori
  • samezoblo : skola, bankebi, supermarketi
airCie saukeTeso SemoTavazeba
uZravi qonebis gaqiraveba
gancxadebebi 921 - 960 sul 7917

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq