Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
Tbilisi
qiravdeba saofise farTi veraze
  • qiravdeba saofise farTi veraze
  • qiravdeba saofise farTi veraze
  • qiravdeba saofise farTi veraze
  • qiravdeba saofise farTi veraze
  • qiravdeba saofise farTi veraze
400$ 1 182.01lari

qiravdeba saofise farTi veraze

ivlisi 25, 2019
GEO1297903
qiravdeba meliqiSvilisa da RambaSiZis quCebis kveTaze,sastumro „saqarTvelos“ mopirdapired 55 kv.m. farTi 1 sarTulze Sesasvleli RambaSiZis quCidan. SeiZleba gamoyeneba nebismieri komerciuli miznisaTvis.fasi 400 $ . t 595030010, 555957888
kontaqti :
  • uZravi qonebis tipi : bina
  • farTobi : 55m²
  • oTaxebis raodenoba : 2
  • saabazano oTaxebis raodenoba : 1
  • pirobebi : keTilmpowyobili samzareulo, macivari, gazqura, kondicioneri, interneti
airCie saukeTeso SemoTavazeba
uZravi qonebis gaqiraveba
gancxadebebi 1921 - 1950 sul 7597

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq