Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
Tbilisi
qiravdeba 115 kv.m komerciuli farTi veraze
 • qiravdeba 115 kv.m komerciuli farTi veraze
 • qiravdeba 115 kv.m komerciuli farTi veraze
 • qiravdeba 115 kv.m komerciuli farTi veraze
 • qiravdeba 115 kv.m komerciuli farTi veraze
 • qiravdeba 115 kv.m komerciuli farTi veraze
 • qiravdeba 115 kv.m komerciuli farTi veraze
 • qiravdeba 115 kv.m komerciuli farTi veraze
 • qiravdeba 115 kv.m komerciuli farTi veraze
1 300$ 3 841.54lari

qiravdeba 115 kv.m komerciuli farTi veraze

maisi 23, 2019
GEO1288705
qiravdeba komerciuli farTi q.Tbilisis centrSi - veraze, filarmoniasTan (51-e sajoro skolasTan). farTi - 115 kv.m. qiris fasi - 1300$ (saSemosavlo gadasaxadis gareSe). t. 551 709 907 aleqsandre.
kontaqti : el-fostis gagzavna,
 • uZravi qonebis tipi : komerciuli farTi
 • farTobi : 115mΒ²
 • oTaxebis raodenoba : 4
airCie saukeTeso SemoTavazeba
uZravi qonebis gaqiraveba
gancxadebebi 3751 - 3780 sul 7680

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq