Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
Tbilisi
qiravdeba 1 otaxiani bina!
400lari

qiravdeba 1 otaxiani bina!

maisi 18, 2019
GEO880116
cxeli wertili. abanos ubanSi sastumro merkuri axlos
kontaqti :
  • uZravi qonebis tipi : bina
  • farTobi : 48m²
  • oTaxebis raodenoba : 1
airCie saukeTeso SemoTavazeba
uZravi qonebis gaqiraveba
gancxadebebi 1411 - 1440 sul 8777

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq