Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
Tbilisi >> mTawminda, sololaki
qiravdeba 1.5 - oTaxiani, garemontebuli myudro kerZo saxli.
350$ 1 039.43lari

qiravdeba 1.5 - oTaxiani, garemontebuli myudro kerZo saxli.

ianvari 07, 2019
GEO456548
qiravdeba 1.5 - oTaxiani, garemontebuli myudro kerZo saxli, ezoTi, beletaJze - 37 kv. izolirebuli saZinebliT, sv. wertilebiT, b/airiT, cx.wyliT, avejiT, kondecioneriT, sarecxi manqaniT, pl. televizoriT, mis.: cxemis q. 17 (rusTavelis metros siaxloves ) mSvid adgilze. tel.: 555 54 5435 naTela
kontaqti :
  • farTobi : 37m²
airCie saukeTeso SemoTavazeba
uZravi qonebis gaqiraveba
gancxadebebi 7381 - 7410 sul 7481

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq