Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
Tbilisi
kiravdeba bina dxiurad,saburtaloze dolidzis kuCaze.
 • kiravdeba bina dxiurad,saburtaloze dolidzis kuCaze.
 • kiravdeba bina dxiurad,saburtaloze dolidzis kuCaze.
 • kiravdeba bina dxiurad,saburtaloze dolidzis kuCaze.
 • kiravdeba bina dxiurad,saburtaloze dolidzis kuCaze.
 • kiravdeba bina dxiurad,saburtaloze dolidzis kuCaze.
 • kiravdeba bina dxiurad,saburtaloze dolidzis kuCaze.
 • kiravdeba bina dxiurad,saburtaloze dolidzis kuCaze.
 • kiravdeba bina dxiurad,saburtaloze dolidzis kuCaze.
100lari

kiravdeba bina dxiurad,saburtaloze dolidzis kuCaze.

ivlisi 30, 2018
GEO1233090
kiravdeba bina dRiurad .3 oTaxiani bina saburTloze doliZis kuCaze.yvelanairi avejiT,keTilmowyobili bina.fasi 100l.tel571067570.598472000bela.
kontaqti :
 • uZravi qonebis tipi : bina
 • farTobi : 75m²
 • oTaxebis raodenoba : 3
 • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 2
 • saabazano oTaxebis raodenoba : 1
 • Sinauri cxovelebi : ara
 • keTilmowyoba : parkingi, avtofarexi, lifti, aivani, veranda, sardafi, baRi
 • pirobebi : avejiT gawyobili, keTilmpowyobili samzareulo, macivari, Rumeli, mikrotalRovani Rumeli, gazqura, sarecxi manqana, WurWlis sarecxi manqana, kondicioneri, interneti, wifi (ukabelo interneti), televizori, sakabelo arxebi
airCie saukeTeso SemoTavazeba
uZravi qonebis gaqiraveba
gancxadebebi 3241 - 3270 sul 7643

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq