Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
Tbilisi
iyideba
  • iyideba
  • iyideba
  • iyideba
  • iyideba
  • iyideba
  • iyideba
  • iyideba
16 999$ 50 402.71lari

iyideba

agvisto 14, 2019
GEO1315899
iyideba bina CuRureTSi, qurdiani q. 8-Si(qarvaslasTan 100 m-Si), italiur ezoSi. kargi xediT. metrosTan, rkinigzis sadguridan da avtosadguridan 5 wT is savalze. mTliani farTi 23 kv. metalo-plasmasis kar-fanjrebi, internetiT, gazis gamaTbobeliT, sveli wertilebiT izolirebili. bolo fasi 17 000 dolari.
kontaqti : el-fostis gagzavna,
  • uZravi qonebis tipi : bina
  • farTobi : 23m²
  • oTaxebis raodenoba : 1
airCie saukeTeso SemoTavazeba
uZravi qonebis gayidva
gancxadebebi 7201 - 7230 sul 8777

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq