Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
viqiraveb binas TanacxovrebiT

viqiraveb binas TanacxovrebiT

ivnisi 03, 2019
GEO1243148
viqiraveb binas gogonasTan an mandilosanTan erTad qiris safasuris gayofis mizniT. var inJineri aramsmeli aramweveli iteleqtualuri mamakaci. vmuSaob 9-18 sT yoveldRe SabaT kviris garda. 591707990 zura
kontaqti : el-fostis gagzavna,
  • uZravi qonebis tipi : bina
  • farTobi : 50m²
  • oTaxebis raodenoba : 1
  • momavali Tanamosaxlis sqesi : qali
  • wyvilebi dasaSvebia : ki
  • Sinauri cxovelebi : ki
airCie saukeTeso SemoTavazeba
gancxadebebi 1 - 40 sul 56

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq