Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
Tanacxovreba

Tanacxovreba

seqtemberi 04, 2019
GEO1320130
Tanacxovrebis mizniT veZeb erT gogonas, dasaqmebuls da ara students, kargi iqneba Tu erTad vipoviT binas an Tavad Tu napovni gaqvs da eZeb gogonas Tanxis gayofis mizniT SaS Semexmiane :). 593280071 mxolod am nomerze
kontaqti : el-fostis gagzavna,
  • uZravi qonebis tipi : bina
  • farTobi : 30m²
  • oTaxebis raodenoba : 2
  • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 1
  • saabazano oTaxebis raodenoba : 1
airCie saukeTeso SemoTavazeba
gancxadebebi 1 - 30 sul 59

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq