Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
Tbilisi >> CuRureTi
qiravdeba
200$ 593lari

qiravdeba

agvisto 11, 2019
GEO1251953
qiravdeba 3 oTaxiani bina ninoSvilis q.#46
kontaqti : el-fostis gagzavna,
  • uZravi qonebis tipi : bina
  • farTobi : 80m²
  • oTaxebis raodenoba : 3
airCie saukeTeso SemoTavazeba
uZravi qonebis gaqiraveba
ruqis naxva
gancxadebebi 61 - 90 sul 113

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq