Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
aWaris avtonomiuri respublika >> baTumi
Batumi
 • Batumi
 • Batumi
 • Batumi
 • Batumi
 • Batumi
 • Batumi
 • Batumi
 • Batumi
100lari

Batumi

maisi 20, 2019
GEO1298953
Kiravdeba dgiurad bina batumshi pasi 100 lari erti dge zgvastan 100 metroshi 8 sartuli lipti mushaobs. Kondicionerit da internetit
kontaqti :
 • uZravi qonebis tipi : bina
 • farTobi : 60m²
 • oTaxebis raodenoba : 3
 • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 2
 • keTilmowyoba : parkingi, avtofarexi, lifti
 • pirobebi : avejiT gawyobili, macivari, mikrotalRovani Rumeli, sarecxi manqana, kondicioneri, interneti, wifi (ukabelo interneti), televizori, sakabelo arxebi
airCie saukeTeso SemoTavazeba
uZravi qonebis gaqiraveba
ruqis naxva
gancxadebebi 8791 - 8820 sul 17318

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq