Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
guria >> ureki
saswrafod iyideba miwis nakveTi!
30$ 86.55lari

saswrafod iyideba miwis nakveTi!

dekemberi 02, 2018
GEO1083100
saswrafod iyideba urekSi sakuTari miwis nakveTi 500 m/kv. karg adgilze, Semdgom gafarTovebis perspeqtiviT.
yvelaze Sori gziT nakveTidan zRvamde manZilia 900 metri, pirdapiri xedi 690 m.
msurvelebi damikavSirdiT 592-002-758
kontaqti : el-fostis gagzavna,
  • farTobi : 501m²
  • samezoblo : policia, zRva
uZravi qonebis gayidva
gancxadebebi 13141 - 13170 sul 17170

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq