Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
samegrelo >> zugdidi
,iyideba saxli
  • ,iyideba saxli
  • ,iyideba saxli
  • ,iyideba saxli
  • ,iyideba saxli
65 000$ 192 723.57lari

,iyideba saxli

oqtomberi 09, 2019
GEO1269052
.iyideba axali garemontebuli , ucxovrebeli keTilmowyobili saxli.
qalaq zugdidi, gubaz mefis 14. meoTxe Sesaxvevi. fasi 65 000 dalari.
514-07-15-16
kontaqti :
  • uZravi qonebis tipi : saxli
  • farTobi : 300m²
  • miwa : 10m²
  • oTaxebis raodenoba : 6
airCie saukeTeso SemoTavazeba
gancxadebebi 2551 - 2580 sul 7726

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq