Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
kaxeTi >> Telavi
iyideba saxli
 • iyideba saxli
 • iyideba saxli
 • iyideba saxli
 • iyideba saxli
 • iyideba saxli
55 000$ 162 524.89lari

iyideba saxli

oqtomberi 09, 2019
GEO1311224
TelavSi kvirike didis quCaze iyideba or sarTuliani saxli lamazi xediT kavkasionze. aqvs avtofarexi, aivani, didi ezoTi.
kontaqti : el-fostis gagzavna,
 • uZravi qonebis tipi : saxli
 • farTobi : 300m²
 • miwa : 600m²
 • oTaxebis raodenoba : 10
 • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 7
 • saabazano oTaxebis raodenoba : 1
 • keTilmowyoba : avtofarexi, aivani, veranda, sardafi, kerZo saxli
airCie saukeTeso SemoTavazeba
uZravi qonebis gayidva
gancxadebebi 781 - 810 sul 16568

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq