Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
aWaris avtonomiuri respublika >> baTumi
baTumSi qiravdeba bina dRiurad
60$ 174.30lari

baTumSi qiravdeba bina dRiurad

ianvari 13, 2019
GEO431847
qiravdeba bina baTumSi dRiurad.
bina mdebareobis ximSiaSvilis 15a, akvaparakTan axlos. evroremontiT, bina-studioSi aris samzareulo eleqtro quriT, kondincioneriT, macivriT, cxeli da civi wyliT uwyvetad, televizori, interneti. 2 adgiliani sawoli da 1 fasaSleli sawoli, tansacmlis karad, magida-skamebi.
xedi avinidan - zRvaze. saxlis win ari restornebi (erT-erTi maTgania cnobili dayiravebuli restorani) da bungaloebia ganlagebuli.
kontaqti : el-fostis gagzavna,
  • uZravi qonebis tipi : bina
  • oTaxebis raodenoba : 1
  • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 1
  • saabazano oTaxebis raodenoba : 1
  • keTilmowyoba : parkingi, lifti, aivani
  • pirobebi : avejiT gawyobili, keTilmpowyobili samzareulo, macivari, Rumeli, kondicioneri, wifi (ukabelo interneti), televizori, mebaRe
airCie saukeTeso SemoTavazeba
uZravi qonebis gaqiraveba
gancxadebebi 7521 - 7560 sul 18072

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq