Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
Tbilisi
saswrafod iyideba miwa Tbilisis zRvasTan
20lari

saswrafod iyideba miwa Tbilisis zRvasTan

ivnisi 16, 2019
GEO1304315
iyideba miwa Tbilisis zRvasTan 3000kv.m sakadastro kodi 81.08.27.170 da meore qoSigoraze 500 kv.m samTavrobo daCebis boloSi.miwis nakveTi (odnav ferdobi) sakadastro kodi 01.72.14.045.596 fasi SeTanxmebiT darekeT nomerze 599753472.
kontaqti :
  • farTobi : 1500m²
airCie saukeTeso SemoTavazeba
miwis nakveTis gayidva
gancxadebebi 6921 - 6960 sul 7985

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq